ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. น.ส.สุวรรณา โกศัลวัฒน์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายสุนทร ดอนชัย  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายรณฤทธิ์ อมรสิน  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. นายสุกรี พรมนิกร  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายปัญจพร พฤกษชาติ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายเอกฉัตร พลรัตน์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
8. นายอนุรักษ์ กลางแก้ว  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
9. นายสถิระ กาญจันดา  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
10. นายเจริญพร เจตอธิการ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
11. นายยศสรัล แสงสาย  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
12. น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
13. ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
14. นายจำรัส ชนะสิงห์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
15. น.ส.ปิยะดา เดชประทุม  ครู คศ 1 [ตารางสอน]  
16. นายโชคชัย แสนโท  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
17. นายชาญวิทย์ กอแก้ว  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
18. นายภาสกร ศรีขาว  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
19. น.ส.นิภาพร พันลำ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
20. นายพนักงานราชการ ชฟ.1  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
21. นายอาทิตย์ พุฒพิม  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
22. นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
23. นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
24. นายกฤษฎา อ่อนศรี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
25. นายบรรชัย นาคสุวรรณ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
26. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
27. นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
28. นายสฤษดิ์ วิเศษปั้น  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
29. นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์  ครู [ตารางสอน]  
30. นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ  ครุอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
31. นายวัชรพงศ์ สมความตั้งใจ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
32. นายศุภการย์ ภารสำเร็จ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
33. นายก้องไกร สุทธิ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
34. นายกฤษณะ เพชรไพร  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
35. นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
36. นายศุภกร ลูกแก้ว  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
37. นายสุขวิทย์ จันทวารี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
38. น.ส.ศวิตา แสงงาม  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.