คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.25
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
20101-2403งานเตรียมผิวงาน 1-6-37
20101-2507งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-27-20 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2507 ----------------------------›
 นายสมบัติ แนวจำปา
622 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
 นายสัญชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
524 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
 นายณัฐกร หมื่นทอง
‹--------- 20101-2006 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2104 ----------------------------›
 นายสุนันท์ อินทร์งาม
 นายสุนันท์  นายวราวุฒิ
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายวราวุฒิ วงศ์ชาลี
‹--------- 20101-2104 ---------›
 นายสุนันท์ อินทร์งาม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2403 ----------------------------›
 นายวัฒนา ทองเทพ
‹------------------ 20101-2403 ------------------›
 นายวัฒนา ทองเทพ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
 นายฐิติกร ยืนยั่ง
544 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี