คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชผ.13
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ๊ 1-6-37
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล 1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  29-24-36 53
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
221 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์
631 
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายตฤณ แสนลา
422 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นางสุภาพร ไชยชนะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-9006 ----------------------------›
 นายตฤณ แสนลา
634 
‹------------------------------------- 30102-2002 -------------------------------------›
 นางกัลยาณี บุญสุข
525 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.ครูสังคม 1 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
631 
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายตฤณ แสนลา
612 
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายอนุพันธ์ จารุพงษ์
612 
‹------------------ 30102-2003 ------------------›
 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
 นายอนุพันธ์
612 
‹-------------------------------------------------------- 30102-2004 --------------------------------------------------------›
 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
638 
 น.ส.จุฑารัตน์
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายครูพิเศษพละ 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี