คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  29-23-36 52
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
227 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางศิรินณา ดอนชัย
223 
 นางสรัญญา
735 
‹------------------------------------- 30104-1001 -------------------------------------›
 นายอาทิตย์ พุฒพิม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางขนิษฐา ดาโรจน์
223 
‹--------- 30000-1203 ---------›
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
743 
‹------------------ 30104-2202 ------------------›
 นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์
524 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
742 
‹---------------------------- 30104-2002 ----------------------------›
 นายสุนทร ดอนชัย
742 
 นายสุนทร
7B4 
 นายวัชรพงศ์
7B1 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
7B4 
‹---------------------------- 30104-2003 ----------------------------›
 นายวัชรพงศ์ สมความตั้งใจ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
723 
‹---------------------------- 30104-2004 ----------------------------›
 นายสุกรี พรมนิกร
723 
 นายสุกรี
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
735 
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
7B1 
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
732 
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
 น.ส.ปิยะดา เดชประทุม
732 
 น.ส.ปิยะดา
512 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี