คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.17
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 7
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 7
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 2
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  12-26-20 38 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
513 
 น.ส.วรางคณา สายใหม
513 
 น.ส.วรางคณา สายใหม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุรพงษ์ สามแก้ว  นายสุรพงษ์ สามแก้ว  นายสุรพงษ์ สามแก้ว  นายสุรพงษ์ สามแก้ว
515 
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
515 
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
515 
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์  นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์  นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์  นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์  นายฐิติกร  นายฐิติกร ยืนยั่ง  นายฐิติกร ยืนยั่ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี
627 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
627 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี