คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.17
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2O000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2O000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 0-2-12 2
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20001-1005การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 2-2-34 4
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 7
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37 7
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
home-roomโฮมรูม 0-1-01 1
 รวม  7-34-19 41 41
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด
445 
 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
445 
 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
445 
 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
445 
 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
 นายณราวิตญ์ มีดี
521 
 นายณราวิตญ์ มีดี
541 
 นายธนาธร กว้างขวาง
541 
 นายธนาธร กว้างขวาง
 นายสรรพสิทธิ์  นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม  นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม
541 
 นายธนาธร กว้างขวาง
541 
 นายธนาธร กว้างขวาง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายวีระพล นันตะเสน  นายสัญชัย สุขเกษม  นายสัญชัย สุขเกษม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกายสิทธิ์ นามลาด  นายกายสิทธิ์ นามลาด  นายกายสิทธิ์ นามลาด  นายกายสิทธิ์ นามลาด  นายกายสิทธิ์ นามลาด  นายกายสิทธิ์ นามลาด
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี