คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2O000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2O000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2O001-1001สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2O103-2001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26
2O103-2009กระบวนการเชื่อม 2-0-22
2O103-2011มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22
20103-2014โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24
20103-2013เขียนแบบงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  14-28-24 42
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
521 
‹--------- 2O000-1101 ---------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
445 
‹------------------ 20103-2013 ------------------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
514 
‹------------------ 2O000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายปัญญา จินดามาตย์
‹---------------------------- 20103-2014 ----------------------------›
 นายปัญญา จินดามาตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2O001-1001 ------------------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
 นายเกรียงไกร
‹--------- 2O103-2011 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2O103-2001 ----------------------------›
 นายปัญญา จินดามาตย์
‹--------- 2O103-2001 ---------›
 นายปัญญา จินดามาตย์
‹--------- 2O103-2009 ---------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
221 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายธนาคาร กอมณี
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายธนาคาร กอมณี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ...................................................
(นายชนะ สุทธิประภา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี