คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 0-6-26 6
20103-2007เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1-3-24 4
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11 1
20103-2209งานเชื่อมแก๊ส 0-6-26 6
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 2
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  7-31-17 38 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
541 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
541 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
524 
 น.ส.ครูสังคม 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
 นายสัญชัย สุขเกษม  นายสัญชัย สุขเกษม
513 
 น.ส.วรางคณา สายใหม
513 
 น.ส.วรางคณา สายใหม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายศตวรรษ วารินทร์  นายศตวรรษ วารินทร์  นายศตวรรษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณปภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี