คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2O000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
2O000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23 3
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
2O001-1001สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 3
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
2O103-2001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26 6
2O103-2009กระบวนการเชื่อม 2-0-22 2
2O103-2011มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22 2
20103-2014โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24 4
20103-2013เขียนแบบงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
home-roomโฮมรูม 0-1-01 1
 รวม  14-28-24 42 42
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
524 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
521 
 นายณราวิตญ์ มีดี
521 
 นายณราวิตญ์ มีดี
445 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
445 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
445 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร  ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร  ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
 นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี