คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 0-6-26 6
20103-2007เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1-3-24 4
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11 1
20103-2209งานเชื่อมแก๊ส 0-6-26 6
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 2
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  7-31-17 38 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
541 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
541 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
524 
 นายธนาธร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
 นายสัญชัย สุขเกษม  นายสัญชัย สุขเกษม
513 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
513 
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายศตวรรษ วารินทร์  นายศตวรรษ วารินทร์
hr01-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายศตวรรษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์  นายปัญญา จินดามาตย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา  นายสุพัฒน์ แนวจำปา
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณปภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี