คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.ม615
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
30121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35
30121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 1-4-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  20-20-28 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
536 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
‹---------------------------- 30121-2002 ----------------------------›
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
‹--------- 30000-2002 ---------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
 น.ส.วิรุฬพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30121-2005 -------------------------------------›
 นายศุภสิทธิ์ สายขุน
‹------------------------------------- 30121-2111 -------------------------------------›
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี