คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิค 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22
20103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  15-18-21 33
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-1001 ----------------------------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
‹--------- 20103-1001 ---------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายธนาคาร กอมณี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
513 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เสาวรส แซ่แดง
525 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20103-2111 ---------›
 นายวีระชัย คำมา
‹--------- 20001-1001 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
334 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายพีระพงศ์ สายสีนวล
 นายศตวรรษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20103-2008 ---------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายวิทยา กองตระกูลดี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี