| แสดงรายชื่อทั้งหมด | แก้ไข | เพิ่มแผนก | เพิ่มบุคลากร |

 ID แผนก คณะหัวหน้าแผนกภาระการสอน
   0 ผู้บริหาร ผู้บริหาร 0ตรวจสอบ
   1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 96ตรวจสอบ
   3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม 86ตรวจสอบ
   5 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า 205ตรวจสอบ
   6 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10ตรวจสอบ
   7 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 401ตรวจสอบ
   8 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 163ตรวจสอบ
   13 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 169ตรวจสอบ
   14 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 0ตรวจสอบ
   15 แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล 174ตรวจสอบ
   16 แผนกวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 270ตรวจสอบ
   19 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 83ตรวจสอบ
   22 แผนกวิชาโยธา 2ตรวจสอบ
   29 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0ตรวจสอบ
   30 แผนกวิชาช่างอากาศยาน 0ตรวจสอบ
   50 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0ตรวจสอบ