ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131024401 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231024402 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331024403 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431024404 ปฏิบัติงานเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531024501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631024502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731024503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831024504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931025103 งานเครื่องมือกล 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031025104 งานเครื่องมือกล 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131026001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
123103-0003 งานเชื่อมแก๊ส2-2-2 (4)วิชาชีพสาขางานกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331030001 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431030002 งานโลหะแผ่น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531030003 งานเชื่อมแก๊ส1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631030004 งานเชื่อมไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731030005 งานผลิตภัณฑ์โลหะ0-4-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831032001 เทคโนโลยีการเชื่อม 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931032002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031032003 มาตรฐานงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131032004 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231032005 วัสดุประสานงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331032006 การวางแผนงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431032007 วัสดุและโลหะวิทยา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531032008 โลหะวิทยาการเชื่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631032009 การตรวจสอบงานเชื่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731032010 การทดสอบวัสดุงานเชื่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831032101 เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931032102 การขึ้นรูปโลหะ3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031032103 งานผลิต1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131032104 การตกแต่งผิวสําเร็จ4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231032105 การติดตั้งและการบํารุงรักษา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331032106 การออกแบบผลิตภัณฑ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431032107 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531032108 ประดิษฐกรรมพิเศษเชื่อมอุตสาหกรรม0-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631032109 วิทยาการก้าวหน้างานเชื่อมอุตสาหกรรม0-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731032110 อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831032201 เทคโนโลยีการเชื่อม 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931032202 เทคโนโลยีการเชื่อม 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031032203 การคํานวณในงานเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131032204 การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231032205 การตรวจสอบด้วยรังสี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331032206 โลหะวิทยา 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431032207 โลหะวิทยา 33-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531032208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631032209 ไฟฟ้าในงานเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731032210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ2-6-3 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831032211 วิทยาการก้าวหน้าการเชื่อมโลหะ0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931032212 งานเชื่อมซ่อมบํารุง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031032213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5413 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 |