ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131044103 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231044104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331044201 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 10-*-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431044202 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 20-0-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531044203 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631044204 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731044301 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 10-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831044302 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 20-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931044303 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031044304 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131044401 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231044402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331044403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431044404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531046001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631048502 โครงการ 1*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
173105-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831050001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931050002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131050004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331051001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431051002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531051003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631051004 ดิจิตอลเทคนิค1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731052001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831052002 พัลส์เทคนิค1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931052003 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031052004 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131052005 ระบบเสียง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231052006 ระบบภาพ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331052007 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431052008 ระบบโทรคมนาคม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531052009 ระบบโทรศัพท์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631052010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731052011 การออกแบบวงจรดิจิตอล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831052012 ไมโครโปรเซสเซอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931052013 เทคนิคการอินเทอร์เฟส1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031052014 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131052015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี3-0-2 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231052016 ระบบสื่อสารแอนะลอก1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331052017 ระบบสื่อสารดิจิตอล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431052018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531052019 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631052020 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731052101 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831052102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931052103 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031052104 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5182 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |