ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
130001203 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
230001204 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
330001220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
430001221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
530001222 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
630001223 การเขียนตามรูปแบบ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
730001224 การใช้สื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
830001225 ภาษาอังกฤษโครงงาน2-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
930001226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1030001227 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1130001228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1230001229 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1330001230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1430001231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1530001232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1630001233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1730001234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1830001235 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1930001236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2030001237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2130001238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2230001239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2330001240 การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ2-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2430001241 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 12-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2530001242 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 22-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2630001243 ภาษาจีนเบื้องต้น2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2730001244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2830001245 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2930001246 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2-0-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3030001247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130001248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230001249 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3330001250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3430001251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 16-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3530001252 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 24-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3630001253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 16-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3730001254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 24-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3830001255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 34-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3930001256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 44-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4030001257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 54-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4130001301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4230001302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4330001303 ภูมิฐานถิ่นไทย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4430001304 การเมืองการปกครองของไทย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4530001305 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4630001306 มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4730001307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4830001308 มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4930001309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5030001404 วิทยาศาสตร์ 32-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.