ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
139012101 ความปลอดภัยโครงข่าย4-0-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
239012102 การบํารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
339012103 พื้นฐานลินุกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
439012104 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
539012105 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 34-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
639012106 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
739012107 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 31-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
839012108 การพัฒนาวินฟอร์ม3-0-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
939012109 พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1039012110 พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1139012111 พื้นฐานด็อตเน็ต4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1239012112 โปรแกรมด็อตเน็ตทางเซิฟเวอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1339012113 การบริการคอมพลัส3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1439012114 การใช้งานบริการเว็บ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1539012115 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1639012116 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-0-1 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1739012117 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-0-1 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1839012118 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1939012119 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-9-3 (9)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2039012120 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2139012121 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-9-3 (9)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2239012122 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2339012123 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2439014101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2539014102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2639014103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2739014104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2839016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29400001101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30400001201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31400001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32400001401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33400001501 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34400001601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35400002102 วิจัยเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36400002202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37400002301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38400002302 เทคนิคการฝึกอบรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39400002304 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40400002305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4140001101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4240001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4340001103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4440001201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4540001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4640001205 ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4740001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4840001303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4940001305  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5040001401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.