Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
139012001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
239012002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
339012003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
439012004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
539012005 การออกแบบและพัฒนาเว็บ4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
639012006 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
739012007 วิศวกรรมซอฟต์แวร์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
839012008 การโปรแกรมด้วย XML4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
939012009 การโปรแกรมเว็บ 14-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1039012010 การโปรแกรมเว็บ 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1139012011 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1239012101 ความปลอดภัยโครงข่าย4-0-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1339012102 การบํารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1439012103 พื้นฐานลินุกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1539012104 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1639012105 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 34-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1739012106 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1839012107 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 31-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1939012108 การพัฒนาวินฟอร์ม3-0-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2039012109 พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2139012110 พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2239012111 พื้นฐานด็อตเน็ต4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2339012112 โปรแกรมด็อตเน็ตทางเซิฟเวอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2439012113 การบริการคอมพลัส3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2539012114 การใช้งานบริการเว็บ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2639012115 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2739012116 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-0-1 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2839012117 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-0-1 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2939012118 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3039012119 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-9-3 (9)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3139012120 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3239012121 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-9-3 (9)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3339012122 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3439012123 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3539014101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3639014102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3739014103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3839014104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3939016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
403O0001101 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
413O0001102 ทักษะการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
423O0001103 ทักษะภาษาไทยเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
433O0001201 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
443O0001203 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
453O0001301 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
463O0001302 วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
473O0001303 วิทยาศาสตร์งานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
483O0001306 วิทยาศาสตร์งานอาชีพก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม 2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
493O0001501 สังคมไทยในยุคดิจิทัล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
503O0001605 การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5411 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 
istanbul travesti marmaris travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.