ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
141052008 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
241052010 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
341052106 การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
441052119 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
541052121 การสื่อสารแบบดิจิตอล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
641052125 การออกแบบวงจรสื่อสาร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
741052126 การสื่อสารดาวเทียม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
841058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
941282401 อินเทอร์เนตในทุกสรรพสิ่ง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1041282402 ปฏิบัติการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1141282403 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1241282405 การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1341282406 ปฏิบัติการบริหารเครือข่าย0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1441282408 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1541282501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 10-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1641282502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 20-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1741282601 ปฏิบัติการพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1841283001 ปฏิบัติการทำเหมืองข้อมูล0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1941283002 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2042042001 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2142042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2242042104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2344444444 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน0-0-0 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
244521192101 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255520001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265531082005 การเขียนแบบก่อสร้าง21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275531082008 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285531082011 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295531082013 การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305531082015 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315531082016 อุปกรณ์อาคาร 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325531082103 ผังเมือง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335531082105 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345531082119 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 28-0-4 (8)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355620000003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365620001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375620001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385620001103 ภาษาไทยธุรกิจ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395620001108 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405620001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415620001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425620001203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435620001204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445620001205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455620001207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465620001210 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475620001223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485620001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495620001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505620001303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.