ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15624012106 ประวัติเครื่องแต่งกาย3-0-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25624012109 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35624012201 กระโปรงสตรี1-5-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45624012203 กระโปรงสตรี1-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55624012402 บัญชีเบื้องต้นเพื่องานธุรกิจเสื้อผ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65624041001 โภชนาการ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75624042001 การประกอบอาหาร1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85624042002 อาหารไทยเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95624042003 ขนมไทยเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105624042004 การถนอนอาหารเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115624042009 การสุขาภิบาลอาหาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125624042102 อาหารว่าง0-4-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135624042103 โปรแกรมตารางคำนวณ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145624042108 โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155624042133 ศิลปะและการออกแบบอาหาร1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165624042305 ธุรกิจการจัดเลี้ยง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175624062111 ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185627001001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195627001002 ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205627001003 ศิลปะการให้บริการ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215627001004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225627001005 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235627001006 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245627001007 ธุรกิจโรงแรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255627012001 ความปลอดภัยในงานโรงแรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265627012002 การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275627012003 งานครัวโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285627012004 งานแม่บ้านโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295627012005 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305627012006 ภัตตคารและการจัดเลี้ยง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315627012007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325627012008 งานส่วนหน้าโรงแรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335627012009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345627012010 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355627012105 ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365627012107 เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375627012109 แกะสลักผักและผลไม้2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385627012116 อาหารอาเซียน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395627012118 งานซักรีด1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405627012120 การจัดดอกไม้2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415627012122 การจัดตกแต่งสถานที่2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425627018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435627018501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445629011001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455629011002 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465629011003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475629011004 การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485629011006 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495629011007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505629012001 โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.