ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731282101 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731282104 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731282105 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731282106 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731282107 ไมโครคอนโทรลเลอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731282108 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731282112 การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731282201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731282202 โครงสร้างข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731282203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731282204 การเขียนโปรเเกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731282207 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731282210 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731282303 เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ต1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731282304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731282305 การออกแบบเครือข่ายในองค์กร2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731282306 การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731282307 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731282308 การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731282310 การจัดการระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731282311 ความปลอดภัยบนเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731282313 เครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731282401 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731282402 อุปกรณ์มัลติมีเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731282403 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731282404 ระบบมัลติมีเดียบนเว็บ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731282406 ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731282408 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731282409 การผลิดตดิจิตอลวิดีโอ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731285101 งานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 1*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731285102 งานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 2*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731285103 งานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731285104 งานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731288002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731288003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731288501 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731288502 โครงการ 1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385732000001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395732000002 หลักการขาย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405732000003 การเป็นผู้ประกอบการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415732000004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425732000005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435732001001 หลักเศรษฐศาสตร์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445732001002 หลักการจัดการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455732001003 หลักการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465732009001 กฎหมายธุรกิจ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475732009003 การบริหารทรัพยากรมนุษย์*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485732012001 การบัญชีชั้นกลาง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495732012002 การบัญชีชั้นกลาง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505732012003 การบัญชีต้นทุน 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.