ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131282304 การจัดการระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231282305 ความปลอดภัยบนเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331282306 เครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือข่าย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431282307 งานบริการระบบเครือข่ายและสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531282308 ประดิษฐกรรมระบบเครือข่ายและสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631282309 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายและสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731282310 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายและสารสนเทศ0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831282401 อิมเมจโปรเซสซิง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931282402 การเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031282403 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131282404 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบงานมัลติมิเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231282405 การผลิตดิจิตอลวิดีโอ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331282406 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431282407 การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531282408 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631282409 งานบริการคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731282410 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831282411 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอมัลติมิเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931282412 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031284101 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131284102 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231284103 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331284104 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431284201 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531284202 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631284203 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731284204 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831284301 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931284302 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031284303 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131284304 ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231284401 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331284402 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431284403 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531284404 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631286001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
373200-0005 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน3-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832000001 ธุรกิจทั่วไป2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932000002 บัญชีเบื้องต้น 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032000003 บัญชีเบื้องต้น 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132000004 การขายเบื้องต้น3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232000005 การใช้เครื่องใช้สํานักงาน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432001001 หลักเศรษฐศาสตร์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532001002 กฎหมายธุรกิจ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632001003 หลักการจัดการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732001004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832001005 หลักการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932001006 การบัญชีการเงิน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032001007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.