ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301042208 ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301042209 ดิจิทัลประยุกต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301045201 งานไฟฟ้ากำลัง 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301045202 งานไฟฟ้ากำลัง 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301045203 งานไฟฟ้ากำลัง 3*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301045204 งานไฟฟ้ากำลัง 4*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301048002 ฝึกงาน 1*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301048003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301048501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301049007 เซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301050001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301050002 งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301050004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301051001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301051002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301051003 วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301052001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301052002 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301052003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301052004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301052005 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301052006 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301052007 ไมโครคอนโทลเลอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301052101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301052103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301052105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301052109 เทคนิคการอินเตอร์เฟส2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301052202 ระบบ CCTV, CATV, MATV2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301052301 กายวิภาคและสรีรวิทยา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301052302 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301052303 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301052304 เครื่องมือวินิจฉัยและเฝ้าระวังทางการแพทย์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301052305 เครื่องมือรักษาและฟื้นคืนชีพทางการแพทย์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301052306 เครื่องมือกายภาพบำบัด1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301052312 ประดิษฐ์กรรมอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301055101 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301055102 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301055103 งานอิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3*-*-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301055104 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 *-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301058002 ฝึกงาน 1*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301058003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301058501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301059002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301060001 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301060002 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301060003 พื้นฐานงานสำรวจ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301060004 อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301060005 กลศาสตร์เบื้องต้น3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.