ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301060006 พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301060007 วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301062001 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301062002 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301062003 งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301062004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301062005 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301062006 เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301062007 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301062008 ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301062101 ทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301062102 วางแผนและจดัการงานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301062103 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301062104 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301062105 ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301062107 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301062122 อุปกรณ์อาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301062123 การออกแบบอาคารวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301065101 งานก่อสร้าง 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301065102 งานก่อสร้าง 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301065103 งานก่อสร้าง 3*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301065104 งานก่อสร้าง 4*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301068002 ฝึกงาน 1*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301068003 ฝึกงาน 2*-*-2 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301068501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301068502 โครงการ 10-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301068503 โครงงาน 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301080001 ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301080002 การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301080006 กฎหมายอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301080007 การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301081001 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301081002 เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301081003 การสำรวจเพื่องานสถาปัตยกรรม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-4 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301082002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-4 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301082003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-4 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301082004 การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-4 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301082005 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301082006 การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301082007 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301082008 การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301082101 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301082103 การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301082104 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301082105 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301082106 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.