ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731035101 งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 1*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731035102 งานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 2*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731038002 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731038501 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731040001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731041001 วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731041002 เครื่องวัดไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731041003 ดิจิตอลประยุกต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731041004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731042001 การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731042002 การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731042003 เครื่องกลไฟฟ้า 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731042004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731042005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731042006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731042007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731042104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731042201 การติดตั้งไฟฟ้า 22-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731042202 การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731045201 งานไฟฟ้ากำลัง 1*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731045202 งานไฟฟ้ากำลัง 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731045203 งานไฟฟ้ากำลัง 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731045204 งานไฟฟ้ากำลัง 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731048001 ฝึกงาน*-*-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731048002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731048003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731048501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731048502 โครงการ 1*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731048503 โครงการ 2*-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731049002 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731049003 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731049004 เทคนิคหุ่นยนต์*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731049005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731049006 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731050001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731050002 เขียบแบบอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731050004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731050006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731051001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731051002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731051003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731052001 พัลส์เทคนิค1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731052002 ดิจิตอลเทคนิค2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731052003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.