ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15732012004 การบัญชีต้นทุน 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25732012005 การบัญชีชั้นสูง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35732012006 การบัญชีชั้นสูง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45732012007 การบัญชีภาษีอากร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55732012101 ระบบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65732012102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75732012103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85732012104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95732012105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105732012106 การสอบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115732012109 การบัญชีการเงิน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125732012111 การบัญชีเพื่อการจัดการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135732018501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145739000001 การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155739000003 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165739000005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175739000009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185739000010 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195739000015 การพิมพ์ดีดีแบบสัมผัส0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205739011001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215739011002 การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225739011003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235739012001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245739012002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255739012003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265739012004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275739012005 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285739012006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295739012007 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305739012103 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315739012104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325739012105 การสร้างและจัดการเว็บไซต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335739012107 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345739012108 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355739012114 การใช้งานบริการเว็บ0-3-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365739012115 การพัฒนาโปรแกรมบนอุุปกรณ์มือถือ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375739012120 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-6-2 (6)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385739012121 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-9-3 (9)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395739012123 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405739012124 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415739012129 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425739016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435739018501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445739018502 โครงการ 10-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4557hr040002 โฮมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4657hr050002 โฮมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475931262101 Ground Operation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485931262106 Aircaft Systems2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495931269001 Engine Instrument, Fire Protection & Lubrication, Cooling and Exhaust Systems0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
506031081001 การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.