ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132022001 การจัดการขาย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232022002 การวิจัยตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332022003 กลยุทธ์การตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432022004 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532022005 การส่งเสริมการขาย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632022006 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732022007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832022008 การตลาดเพื่อการส่งออก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932022009 เทคนิคการนําเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032022010 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132022011 การบริหารการจัดซื้อ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232022012 ศิลปการขายชั้นสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332022013 การสร้างตราสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432022014 หลักการจัดการการกระจายสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532022015 บริหารการขายตรง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632022016 การบริหารการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732022017 การตลาดทางตรง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832022018 การบริหารการจัดจําหน่าย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932022019 การบริหารการค้าปลีก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032022020 การค้าส่ง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132022021 ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232022022 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332022023 การสื่อสารทางการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432022024 การบริหารธุรกิจเครือข่าย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532022025 ความรู้เกี่ยวกับสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632022026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732022027 การตลาดสินค้าเกษตร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832022103 การบริหารการจัดจําหน่าย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932022112 ความรู้เกี่ยวกับสินค้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032024001 การตลาด 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132024002 การตลาด 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232024003 การตลาด 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332024004 การตลาด 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432026001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532032001 เลขานุการบริหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632032002 งานพิมพ์ดีดประยุกต์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732032003 การใช้โปรแกรมชุดสํานักงานในงานเลขานุการ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832032004 เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932032005 การบริหารงานเอกสาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032032006 การพัฒนางานสํานักงาน3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132032007 เทคนิคการบันทึกและถอดข้อความ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232032008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332032009 การผลิตเอกสาร4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432032010 พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532032011 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632032012 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732032013 การสื่อสารธุรกิจไทย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832032014 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932034001 การเลขานุการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032034002 การเลขานุการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.