Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131012517 กฎหมายพาณิชย์นาวี2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231012518 ว่ายน้ำ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331012519 ศิลปป้องกันตัว2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431014101 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 1*-*-5 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531014102 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-5 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631014103 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 30-4-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731014104 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 40-0-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831014201 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931014202 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031014203 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131014204 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231014301 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331014302 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431014303 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531014304 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631014401 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731014402 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831014403 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931014404 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031014501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131014502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231014503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331014504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531020001 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631020002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731020003 งานเครื่องมือกล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831020004 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931022001 งานกระบวนการเครื่องมือกล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031022002 โปรแกรม ซีเอ็นซี1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131022003 งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231022004 เทคโนโลยี แคดแคม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331022101 อ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431022102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531022103 งานเครื่องมือกล 22-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631022104 งานเครื่องมือกล 35-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731022105 งานเครื่องมือกล 45-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831022106 เทคโนโลยีเครื่องมือกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931022107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031022108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง1-4-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131022109 คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การผลิต4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231022110 งานปรับฟิตเครื่องกล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331022111 การประมาณราคา2-0-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431022112 งานสร้างเครื่องมือตัด5-0-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531022113 ระบบการผลิตอัตโนมัติ5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631022114 งานอบชุบโลหะ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731022201 อ่านแบบและเขียนแบบอุปกรณ์จับยึด3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831022202 งานสร้างอุปกรณ์จับเจาะ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931022203 งานสร้างอุปกรณ์จับยึดงานเครื่องมือกล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031022204 งานสร้างอุปกรณ์จับยึดงานประกอบ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5411 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 
istanbul travesti marmaris travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.