Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131102102 ออกแบบและเขียนแบบระบบส่งกําลังใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231102103 ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331102104 ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431102105 เขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531102106 ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631102107 ออกแบบและเขียนแบบจิกและฟิกเจอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731104101 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831104102 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931104103 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031104104 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131106001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231110001 งานซ่อมบํารุงรักษาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331112001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431112002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531112003 เทคโนโลยีเครื่องมือกล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631112004 งานวางผังโรงงาน3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731112101 การบริหารงานบํารุงรักษา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831112102 งานซ่อมและบํารุงรักษา5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931112103 งานซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล0-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031112104 เครื่องต้นกําลัง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131112105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231112106 ระบบปั๊มและงานท่อ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331112107 งานปั้มและท่อ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431112108 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531112109 งานทําความเย็นและปรับอากาศ0-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631112201 เทคโนโลยี ซีเอ็นซี1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731112202 ออกแบบอุปกรณ์นําเจาะและจับยึด2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831112203 งานเครื่องมือกล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931112204 งานสร้างเครื่องมือกล6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031112205 งานเชื่อมโลหะ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131112206 งานต้นกําลัง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231112207 กระบวนการผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331112301 ยางธรรมชาติ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431112302 ยางสังเคราะห์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531112303 งานผลิตภัณฑ์จากยางแห่ง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631112304 งานผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731112305 งานพลาสติกทั่วไป5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831112306 การวางผังโรงงานยางและพลาสติก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931112307 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031112308 การออกสูตรยาง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131112309 เคมีวิเคราะห์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231112310 เครื่องมือทดสอบยาง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331112311 สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431112312 เทคโนโลยีพลาสติก2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531112313 กระบวนการผลิตยางดิบ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631112314 ผลิตภัณฑ์ยางแห่ง 15-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731112315 ผลิตภัณฑ์ยางแห่ง 25-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831112316 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 15-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931112317 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 25-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031112401 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมรองเท้า3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5411 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 
istanbul travesti marmaris travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.