ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131182106 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231184101 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 10-0-5 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331184102 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431184103 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531184104 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631186001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731191001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831191002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931191003 การวิเคราะห่วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031192001 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131192002 การวิเคราะห่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231192003 การสื่อสารดาวเทียม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331192004 ไมโครเวฟเทคโนโลยี1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431192005 ระบบโทรศัพท์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531192006 ระบบรับส่งด้วยเส้นใยแก้วนําแสง*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631192007 ระบบสื่อสารวิทยุ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731192008 สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม*-*-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831192009 หลักการโทรคมนาคม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931192010 การสื่อสารข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031192011 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131192012 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231192013 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331192014 เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารวิทยุ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431192015 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531192016 เทคโนโลยีเคเบิลใต้น้ำ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631192017 พัลส์เทคนิค3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731192018 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831192019 ระบบโทรทัศน์รายละเอียดสูง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931192021 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031192101 หลักการของชุมสายโทรศัพท์ เอสพีซี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131192102 ระบบชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231192103 การบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331192104 เทคนิคการจราจรทางโทรศัพท์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431192105 ระบบจ่ายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531192106 ระบบสัญญาณโทรศัพท์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631192107 เทคนิคระบบโทรศัพท์สาธารณะ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731192108 วิทยาการก้าวหน้าระบบโทรศัพท์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831192201 ระบบข่ายสายตอนนอก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931192202 หลักการเคเบิลใยแก้วนําแสง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031192203 การสํารวจและออกแบบข่ายสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131192204 การติดตั้งข่ายสาย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231192205 การตัดต่อเคเบิล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331192206 การบํารุงรักษาข่ายสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431192207 งานเขียนแบบและอ่านแบบงานสายตอนนอก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531192208 วิทยาการก้าวหน้าระบบข่ายสายตอนนอก3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631192301 เทคนิคระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731192302 เทคโนโลยีระบบดิจิตอลทางสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831192303 การบํารุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931192304 เครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือข่ายข้อมูล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031192305 วิทยาการก้าวหน้าระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.