ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131282011 การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231282012 เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ต4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331282013 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431282014 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531282015 การใช้โปรแกรมประยุกต์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631282016 การออกแบบและพัฒนาเวบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731282017 การโปรแกรมเวบ 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831282018 การโปรแกรมเว็บ 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931282019 อุปกรณ์มัลติมีเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031282020 ระบบมัลติมิเดียบนเวบ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131282021 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231282022 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านมัลติมีเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331282101 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซ็มบลี1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431282102 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531282103 การซ์อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต์อพ่วง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631282104 ไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731282105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831282106 งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931282107 ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031282108 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131282109 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231282201 โปรแกรมโครงสร้าง 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331282202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟ์ก4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431282203 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531282204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631282205 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731282206 วิศวกรรมซอฟต์แวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831282207 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931282208 งานบริการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031282209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟตแวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131282210 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231282211 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331282301 เทคโนโลยีสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431282302 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531282303 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631282304 การจัดการระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731282305 ความปลอดภัยบนเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831282306 เครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือข่าย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931282307 งานบริการระบบเครือข่ายและสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031282308 ประดิษฐกรรมระบบเครือข่ายและสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131282309 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายและสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231282310 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายและสารสนเทศ0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331282401 อิมเมจโปรเซสซิง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431282402 การเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531282403 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631282404 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบงานมัลติมิเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731282405 การผลิตดิจิตอลวิดีโอ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831282406 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931282407 การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031282408 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.