ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
120033003 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201001003 งานฝึกฝีมือ0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201001004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201001005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201001007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201001303 ศิลปะและภาพร่าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201012101 งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201022003 ทฤษฎีเครื่องมือกล0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201022004 วัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201022005 คณิตศาสตร์เครื่องมือ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201022007 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201022008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201022009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201022106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201031001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201032001 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201032007 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201032008 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201032010 มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201032111 วัสดุช่างเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201032209 งานเชื่อมแก๊ส0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201042001 เขียนแบบไฟฟ้า0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201042002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201042003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201042004 เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201042005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201042010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201042101 กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201042106 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201052001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201052002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201052004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201052005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201052107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201061001 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201061002 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201061003 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201061004 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201061005 พื้นฐานงานสำรวจ0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201062002 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201062006 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201062008 หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201062103 ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4353 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.