ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
139012121 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-9-3 (9)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
239012122 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
339012123 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
439014101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
539014102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-4-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
639014103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
739014104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
839016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
93O1022103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
103O1022107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ*-*-3 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
113O1028001 ฝึกงาน*-*-4 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12400001101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13400001201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14400001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15400001401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16400001501 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17400001601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18400002102 วิจัยเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19400002202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20400002301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21400002302 เทคนิคการฝึกอบรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22400002303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23400002304 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24400002305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2540001101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2640001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2740001103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2840001201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2940001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3040001205 ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3140001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3240001303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3340001305  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3440001401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3540001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3640001501 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3740001503 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3840001508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3940001601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4040001607 นันทนาการเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4140001610  การเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4240002001 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4340002002 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4440002003 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4540002102 วิจัยเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4640002103 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4740002104 คณิตศาสตร์ดิสครีต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4840002202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4940002203 การจัดการพลังงาน2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5040002301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.