ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301262018 Basic Aerodynamics3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301262019 Propeller1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301262101 Fixed Wings Aerodynamics and Flight Control2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301262103 Sheet Metal and Riveting Practical Work Shop0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301262106 Weight and Balance 0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301262107 Propeller1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301262108 Ignition Systems and Starting Systems1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301262109 Ground Handling of Aircraft 1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301262113 Composite and Non-Metallic Materials2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301262114 Electrical Wiring Interconnection System (EWIS)0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301262115 Gas turbine Engine 2 2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301262116 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301262117 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301262118 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 32-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301262119 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 43-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301262120 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 52-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301262121 Gas Turbine Engine12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301262122 Gas Turbine Engine22-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301268001 ฝึกงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301268004 ฝึกงาน*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301268501 โครงงาน4-0-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301280001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301280002 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301280003 วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301280004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301280005 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301280006 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301280007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301280008 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301280009 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301281001 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301281002 ดิจิทัลเทคนิค2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301281003 โปรแกรมโครงสร้าง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301282001 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301282002 การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301282003 การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301282004 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301282005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301282006 ระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301282007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301282101 เทคนิคอินเตอร์เฟส2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301282102 การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301282105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301282106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301282107 การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301282202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301282203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301282204 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301282206 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301282207 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.