ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132092008 โภชนบําบัด4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232092009 การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332092010 อนามัยชุมชน4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432092011 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532092012 อนามัยครอบครัว3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632092013 การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732092014 อนามัยแม่และเด็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832092015 สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932092016 การแนะแนวสุขภาพ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032092017 นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132092018 วิทยาศาสตร์การกีฬา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232092019 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332092020 กีฬาเพื่อสุขภาพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432092021 เวชศาสตร์ฟื้นฟู3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532092022 การแพทย์แผนไทย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632092023 นวดเพื่อสุขภาพ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732092024 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832094001 ธุรกิจสถานพยาบาล 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932094002 ธุรกิจสถานพยาบาล 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032094003 ธุรกิจสถานพยาบาล 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132094004 ธุรกิจสถานพยาบาล 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232096001 โครงการ16-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332102001 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432102002 หลักการประชาสัมพันธ์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532102003 หลักการโฆษณา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632102004 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732102005 ความรู้เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832102006 เทคนิคการถ่ายภาพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932102007 การสื่อสารการตลาด3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032102008 การวิจัยและประเมินผลสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพัน0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132102009 วาทศิลป์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232102010 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332102011 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432102012 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532102013 ภาษาเพื่อการสื่อสาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632102014 การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732102015 หลักการและปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 30-0-0 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832102016 ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932102101 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032102102 การบริหารงานลูกค้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132102103 การสร้างสรรค์งานโฆษณา4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232102104 การใช้สื่อโฆษณา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332102105 การวางแผนสื่อโฆษณา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432102106 การเขียนข้อความโฆษณา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532102107 เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632102108 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732102109 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและนักประชาสัมพัน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832102110 ปฏิบัติงานโฆษณาเบื้องต้น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932102111 ปฏิบัติงานโฆษณาเพื่องานอาชีพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032102201 การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.