ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131042009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231042010 วิเคราะห่วงจรไฟฟ้า3-0-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331042011 ไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431042101 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531042102 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631042103 โรงต้นกําลังไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731042104 เครื่องกลไฟฟ้า 32-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831042105 ซ่อมบํารุงเครื่องกลไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931042106 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031042107 ปัญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟ้า0-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131042108 วิทยาการก้าวหน้าเครื่องกลไฟฟ้า 10-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231042109 วิทยาการก้าวหน้าเครื่องกลไฟฟ้า 20-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331042201 การติดตั้งไฟฟ้า 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431042202 การส่องสว่าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531042203 การประมาณการระบบไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631042204 เทคโนโลยีการขนถ่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731042205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831042206 ระบบสื่อสารเตือนภัย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931042207 ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031042208 เทคโนโลยีระบบอาคาร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131042209 ปัญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟ้า0-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231042210 วิทยาการก้าวหน้าการติดตั้งไฟฟ้า0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331042301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431042302 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531042303 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องทําความเย็น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631042304 ระบบส่งจ่ายลมและน้ำ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731042305 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนส่ง1-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831042306 ซ่อมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931042307 ป.ญหาพิเศษเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ1-2-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031042308 วิทยาการก่าวหน้าเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ1-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131042401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231042402 เครื่องควบคุมกระบวนการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331042403 ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431042404 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531042405 วิทยาการก้าวหน้างานการวัดและควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631042406 เครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731044101 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 10-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831044102 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 20-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931044103 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031044104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131044201 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 10-*-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231044202 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 20-0-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331044203 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431044204 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531044301 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 10-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631044302 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 20-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731044303 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831044304 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931044401 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031044402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.