ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1201198501 โครงงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201211001 คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201211002 การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201211003 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5201211004 การสำรวจเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6201211005 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7201211006 หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8201212001 งานสำรวจและงานระดับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9201212002 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10201212003 การสำรวจเส้นทาง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11201212004 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12201212005 การประมาณราคางานโยธา1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13201212006 การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14201212007 การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15201212008 คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16201212009 เทคนิคงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17201212010 กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18201212011 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19201212012 เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20201212101 งานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21201212102 งานปูน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22201212103 เครื่องจักรกลงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23201212104 งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24201212105 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25201212106 งานโยธา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26201212107 การอ่านแบบ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27201212108 งานเชื่อมเบื้องตน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28201212110 ท่อและสุขภัณฑ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29201212111 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30201212112 การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31201212114 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32201212117 การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33201218001 ฝึกงาน*-2-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34201218501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35201281001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36201281002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37201281003 วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38201281004 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39201281005 วงจรพัลส์และดิจิทัล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40201282001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41201282002 การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42201282003 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43201282004 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44201282005 พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45201282006 การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46201282007 โปรแกรมยูทิลิตี้1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47201282008 พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48201282009 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49201282010 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50201282011 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.