ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
126004005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
226004006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 40-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
326004011 กิจกรรมในสถานประกอบการ 50-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426004012 กิจกรรมในสถานประกอบการ 60-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
527011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
627011002 การพัฒนาบุคลิภาพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
727011004 ศิลปะการให้บริการ0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
827011005 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
927011006 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1027011007 ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ2-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1127011773 ศิลปะวัฒนธรรมไทย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1227012101 การโรงแรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1327012102 ความปลอดภัยในโรงแรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1427012103 การตลาดเพื่อการโรงแรม3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1527012104 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม0-3-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1627012107 งานแม่บ้านโรงแรม3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1727012108 งานซักรีด0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1827012109 การจัดดอกไม้0-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1927012113 การประกอบอาหารโรงแรม0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2027012116 การแกะสลักผักผลไม้1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2127012117 บริการอาหารและเครื่องดื่ม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2227012118 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2327012120 ไวน์และเหล้า2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2427012124 การจัดนิทรรศการ2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2527012126 เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2627012207 ธุรกิจขนส่ง0-2-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2727012215 การจัดการส่วนหน้า3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2829011001 aaa2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2929012001 bbb3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
303000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230000102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3330000107 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3730000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42300001216 ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานแลพสิ่งแวดล้อม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44300001302 การวิจัยเบื้องต้น2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47300001306 วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48300001308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49300001315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50300001316 Physics2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.