ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731192007 ระบบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731192008 ระบบรับส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731192009 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731192010 เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731192101 ระบบชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731192105 ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731192107 ระบบวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731192109 วิทยาการก้าวหน้าระบบโทรคมนาคม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731195101 งานระบบโทรคมนาคม 1*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731195102 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731195103 งานระบบโทรคมนาคม 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731195104 งานระบบโทรคมนาคม 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731198002 งานระบบโทรคมนาคม 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731198003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731198501 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731210001 กลศาสตร์โครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731210002 วัสดุก่อสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731210003 เทคนิคก่อสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731210004 การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731210005 การเขียนแบบก่อสร้าง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731210006 การสำรวจเบื้องต้น2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731210007 การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731212001 การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731212002 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731212003 การประมาณราคางานโยธา2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731212004 การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731212005 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731212006 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731212007 วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731212014 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731212102 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731212103 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731212104 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731212105 วิศวกรรมฐานราก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731212107 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731212108 คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731212110 งานโยธา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731215101 งานโยธา 1*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731215102 งานโยธา 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731215103 งานโยธา 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731215104 งานโยธา 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731218001 ฝึกงาน*-*-4 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731218002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731218003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731218501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731242107 การอนุรักษ์พลังงานความร้อน3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731261001 Material and Hardware 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731261002 Material and Hardware 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731261003 Electrical Fundamentals for Aviation Maintenance2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731261004 Electronic Fundamentals for Aviation Maintenance2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.