ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1301082108 อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301082111 การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301082112 การบริหารงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301082114 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กสำหรับงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5301082116 การถ่ายภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6301085101 งานเทคนิคสถาปัตยกรรม 10-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7301085102 งานเทคนิคสถาปัตยกรรม 20-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8301088002 ฝึกงาน 10-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9301088501 โครงงานสถาปัตยกรรม4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10301190001 งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11301190002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12301191001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13301191002 เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14301191003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15301192001 หลักการโทรคมนาคม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16301192002 สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17301192003 ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18301192004 ระบบสื่อสารข้อมูลเและเครือข่าย2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19301192005 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20301192006 เทคโนโลยีไอโอที2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21301192007 เทคโนโลยีสื่อสารไมโครเวฟ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22301192107 ระบบวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23301192108 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24301195101 งานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 1*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25301195102 งานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 2*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26301195103 งานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 3*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27301195104 งานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 4*-*-3 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28301198002 ฝึกงาน 1*-*-2 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29301198501 โครงงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30301198503 ฝึกงาน 2*-*-4 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31301210001 กลศาสตร์โครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
32301210002 วัสดุก่อสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301210003 เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301210004 พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301210005 พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301210006 พื้นฐานการสำรวจ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301210007 พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301212001 การทดสอบวัสดุงานโยธา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301212002 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301212003 ปฐพีกลศาสตร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301212004 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301212005 การประมาณราคางานโยธา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301212006 การออกแบบโรงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301212007 การสำรวจเส้นทาง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301212101 การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301212102 วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301212103 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301212104 วิศวกรรมฐานราก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301212106 งานโยธา0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301212107 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.