ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131062220 การควบคุมอุปกรณ์ในอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231062221 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331062222 การบริการสุขาภิบาลในอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431062223 การควบคุมและเขียนรายงานการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531062224 สัญญาและบริหารงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631062225 ระบบประสานทางพิกัด2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731062226 การวางแผนงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831062227 ปฏิบัติงานก่อสร้าง6-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931064101 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 10-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031064102 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 20-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131064103 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231064104 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331066001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431071001 การออกแบบพื้นฐาน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531076001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631080001 ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731080002 เขียนแบบก่อสร้าง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131080006 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231080007 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331081001 การประมาณราคา2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431081002 กฎหมายและสัญญา2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531081003 สถาปัตยกรรมไทย 11-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631081004 การเขียนแบบก่อสร้าง11-5-3 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831082002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931082003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 33-4-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031082004 การออกแบบสถาปัตยกรรม 40-7-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131082005 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231082006 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331082007 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431082008 ทฤษฎีโครงสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531082010 สภาวะแวดล้อม 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631082012 การนำเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731082013 สภาวะแวดล้อม 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831082014 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931082017 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง22-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031082018 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131082101 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231082102 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331082105 สถาปัตยกรรมไทย 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431082106 สภาวะแวดล้อม 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531082107 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631082108 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731082109 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831082110 การเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931082111 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031082112 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4353 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.