ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731052004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731052005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731052006 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731052007 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731052008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731052009 ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731052010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731052019 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731052101 ระบบโทรคมนาคม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731052103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731052105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731052109 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731052116 ไมโครโพรเซสเซอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731052117 เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731055101 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731055102 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731055103 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731055104 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731058001 ฝึกงาน1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731058002 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731058003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731058501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731058502 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731059001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731059002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731060001 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731060002 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731060003 พื้นฐานงานสำรวจ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731060004 อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731060005 กลศาสตร์เบื้องต้น3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731060006 พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731060007 วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731062001 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731062002 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731062003 งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731062004 ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731062005 เทคนิควิธีการก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731062006 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731062007 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731062008 เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731062107 การวางแผนและจัดการงานก่อสร้าง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731062108 คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731062111 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731065101 งานก่อสร้าง 1*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731065102 งานก่อสร้าง 2*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731065103 งานก่อสร้าง 3*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731065104 งานก่อสร้าง 4*-*-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731068002 ฝึกงาน 1*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731068003 ฝึกงาน 2*-*-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731068501 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.