ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15721001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25721001003 งานฝึกฝีมือ10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35721001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45721001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื่องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55721012103 งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65721042115 อุิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75721042317 ไมโครคอมพิวเตอร์เเละการใช้งาน 22-2-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85721042422 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95721042508 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105721042514 งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115721042515 งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125721061001 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135721061002 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145721061004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155721061203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 10-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165721062003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175721062006 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185721192003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195721192005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205721281004 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215721282001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225721282010 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235721282108 โปรแกรมสำนักงาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245730001101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255730001103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265730001105 On the job Report Writing3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275730001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285730001202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295730001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305730001206 English Conversation 13-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315730001207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325730001208 Business English for Careers3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335730001221 Aviation Technical English3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345730001301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355730001302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365730001304 วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375730001305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385730001312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395730001313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405730001317 การวิจัยเบื้องต้น3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415730001318 Physics and Chemistry for Aviation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425730001404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435730001406 แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445730001410 Mathematics for Aviation3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455730001501 ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465730001507 Aviation Legislation3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475730001601 การพัฒนาทักษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485730001604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495730001607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505730001611 Human Factors3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.