ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
140002302 เทคนิคการฝึกอบรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
240002303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
340002305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
440002306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
540002401 ยานยนต์ไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
640002402 วิศวกรรมยานยนต์ประยึกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7401022401 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8401022402 การวางแผนและควบคุมการผลิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9401022404 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10401022405 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11401022406 ระบบควบคุมอัตโนมัติ0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12401022502 โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 20-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13401022601 เทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ 0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14401022602 กระบวนการผลิตสมัยใหม0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15401022603 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตระบบโลจิสติกส์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16401023001 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17401023002 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18401052401 การวิเคราะห์และจําลองวงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19401052407 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตทุกๆ สรรพสิ่ง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20401372401 ยานยนต์ไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21401372405 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22401372406 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23401372407 การควบคุมมลภาวะยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24401372601 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25401373005 วิศวกรรมยานยนต์ประยุกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2641012001 การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2741012002 เทคนิคการสอนงาน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2841012003 กลศาสตร์ของแข็ง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2941012004 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3041012005 เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3141012006 การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3241012007 การทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3341012008 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3441012009 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3541012010 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3641012011 การวินิจฉัยและการบำรุงรักษายานยนต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3741012102 เทคโนโลยรเครื่องยนต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3841012105 การควบคุมมลภาวะยานยนต์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3941012106 เทคโนโลยีบำรุงรักษา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4041012110 บริหารจัดการประดับยนต์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4141012123 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4241012401 ยานยนต์ไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4341012402 วิศวกรรมยานยนต์ประยุกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4441012403 การวินิจฉัยและการบำรุงรักษายานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4541012404 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4641012405 เทคโนโลยีเครื่องยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4741012406 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4841012407 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4941012408 การควบคุมมลภาวะยานยนต์0-9-3 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5041012501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.