ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131222009 การออกสูตรยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231222010 เคมีพอลิเมอร์2-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331222011 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431222012 การวิเคราะห.พอลิเมอร์5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531222101 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631222102 กระบวนการผลิตยางดิบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731222103 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 26-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831222104 ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931222105 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031222106 โครงสร้างสมบัติและการใช้งานของพอลิเมอร์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131222107 วัสดุพลาสติก2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231222108 ผลิตภัณฑ์พลาสติก6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331222109 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431222110 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531222111 เศรษฐกิจการยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631224101 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731224102 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831224103 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931224104 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031226001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131230001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231230002 เคมีพื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331230003 ฟิสิกส์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431232101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531232105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631232113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731242101 เทคโนโลยีป์โตรเลียม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
283126*2101 Ground Operation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
293126*9001 Engine Electronic,Fire Protection & Lubrication,Cooling and Exhaust System0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031268001 ฝึกงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131270001 กรรมวิธีการผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231270002 งานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331270003 งานดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431271001 วงจรไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531271002 วงจรอิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631272001 วงจรดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731272002 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831272003 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931272004 การควบคุมอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031272005 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131272006 ไมโครคอนโทรลเลอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231272007 เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยเครื่องมือกล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331272008 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431272101 เทคโนโลยีซีเอ็นซี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531272102 เทคโนโลยีแคด/แคม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631272103 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731272104 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831272105 ระบบโรงงานอัตโนมัติ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931272106 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031272107 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.