ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131270001 กรรมวิธีการผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231270002 งานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331270003 งานดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431271001 วงจรไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531271002 วงจรอิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631272001 วงจรดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731272002 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831272003 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931272004 การควบคุมอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031272005 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131272006 ไมโครคอนโทรลเลอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231272007 เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยเครื่องมือกล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331272008 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431272101 เทคโนโลยีซีเอ็นซี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531272102 เทคโนโลยีแคด/แคม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631272103 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731272104 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831272105 ระบบโรงงานอัตโนมัติ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931272106 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031272107 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131272108 การวัดและควบคุมคุณภาพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231272109 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331272110 ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431272111 การสื่อสารและระบบเครือข่าย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531272112 ระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631272113 การจัดการงานซ.อมบํารุงเมคคาทรอนิกส์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731272114 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831272115 ประดิษฐกรรมเมคคาทรอนิกส์0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931272116 วิทยาการก้าวหน์าเมคคาทรอนิกส์0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031272117 ปัญหาพิเศษเมคคาทรอนิกส์0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131274101 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231274102 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331274103 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431274104 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531276001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
363128-2107 ไมโครคอนโทรลเลอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731280001 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831281001 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931281002 วงจรดิจิตอล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031281003 โปรแกรมโครงสร้าง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131282001 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231282002 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331282003 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431282004 โครงสร้างข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531282005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631282006 การออกแบบวงจรดิจิตอล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731282007 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831282008 เทคนิคการอินเตอร์เฟส2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931282009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031282010 การสื่อสารข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.