ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134022001 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234022002 การเย็บอุตสาหกรรมเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334022003 การทําแบบตัดและตัดเสื้อผ้าตัวอย่าง5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434022004 การวางแบบตัดและการปูผ้า4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534022005 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ์า1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634022006 ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734022007 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834022008 วัสดุในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934022101 การบริหารการตลาด3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034022102 ภาษาอังกฤษธุรกิจเสื้อผ้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134022103 การจัดการสินค้าแฟชั่น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234022104 เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334022105 การจัดการสินค้าเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434022106 กระบวนการบรรจุหีบห่อ0-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534022201 กายวิภาคศาสตร์และการลองตัว4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634022202 การทําแบบตัดเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม0-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734022203 การทําแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษระบบอุตสาหกรรม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834022204 การทําแบบตัดเสื้อผ้าเด็กระบบอุตสาหกรรม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934022205 การทําแบบตัดเสื้อผ้ากีฬาระบบอุตสาหกรรม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034022206 การย่อ การขยายและการวางแบบตัด4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134022301 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234022302 การศึกษางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334022303 เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434022304 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยเย็บ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534022305 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634022306 เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734022307 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834022308 การตกแต่งเสื้อผ้าสําเร็จรูป1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934022309 เทคนิคการผลิตชุดชั้นในสําเร็จรูป4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034022310 เทคนิคการทําเสื้อตัวอย่าง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134022311 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234022312 ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334022313 ศิลปการออกแบบเสื้อผ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434022314 การวิเคราะห์แบบตัดอุตสาหกรรม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534022315 ปฏิบัติการวิทยากรและการฝากอบรม3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634022316 การวางแผนและการจัดลําดับการผลิต4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734022317 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 23-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834022318 การบริหารงานอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934024001 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034024101 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 11-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134024201 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234026001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334032001 ประวัติและวิวัฒนาการการแต่งกาย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434032002 กายวิภาคศาสตร์เพื่อการสร้างแบบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534032003 ศิลปศาสตร์การแต่งกาย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634032004 โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734032005 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834032006 การบริหารงานธุรกิจแฟชั่น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934032007 เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกาย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034032008 การทำเสื้อผ้าต้นแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.