Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1309012008 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2309012017 พื้นฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3309012110 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4309012111 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5309012123 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6309012128 ปัญหาพิเศษการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7309012305 การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8309018501 โครงงาน4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931000001 งานเทคนิคพื้นฐาน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031000002 เขียนแบบเทคนิค1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231000004 วัสดุช่าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331000005 งานวัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431000006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531000007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731000103 กลศาสตร์ของไหล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831000105 กลศาสตร์เครื่องจักรกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931000106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031000107 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131000108 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231000109 การส่งถ่ายกําลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331000110 การส่งถ่ายความร้อน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531000112 วัสดุอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631000113 โลหะวิทยา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731000114 การทดสอบวัสดุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831000115 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931000116 การขนถ่ายวัสดุ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031000117 มาตรวิทยาวิศวกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131000118 การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231000150 การควบคุมคุณภาพ1-2-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331000151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431000152 การบริหารงานอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531000153 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631000154 การศึกษาการทำงาน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731000155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831000156 ธุรกิจอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931000157 การวางแผนและควบคุมการผลิต2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031000158 การจัดการความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131000221 เคมีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231000222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331000223 กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431000224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ำเสีย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531000225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631000226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731000227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831000228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับช่างเทคนิค3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931000601 เคมีทั่วไป2-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031000602 เคมีอินทรีย์ทั่วไป1-4-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5411 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 
istanbul travesti marmaris travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.