ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132042303 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232042304 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332042305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432042306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคํานวณ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532042307 การใช้โปรแกรมนําเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632042308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732042401 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก0-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832042402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932042403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032042404 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132042405 การใช้โปรแกรมกราฟิก 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232042406 การใช้โปรแกรมกราฟิก 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332044001 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432044002 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532044003 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632044004 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732046001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832052001 สถาบันการเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932052002 การเงินการธนาคาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032052003 การเงินธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132052004 การวิเคราะห์รายงานการเงิน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232052005 หลักการลงทุน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332052006 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432052007 สัมมนาการเงินการธนาคาร4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532052101 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632052102 ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732052103 การคลังสาธารณะ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832052104 การเงินเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932052105 การบริหารการเงิน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032052201 การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132052202 การจัดการการเงินธุรกิจขนาดย่อม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232054001 การเงินการธนาคาร 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332054002 การเงินการธนาคาร 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432054003 การเงินการธนาคาร 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532054004 การเงินการธนาคาร 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632056001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732062001 การค้าระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832062002 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932062003 การตลาดระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032062004 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132062005 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232062006 การบัญชีระหว่างประเทศและภาษีอากร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332062007 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432062008 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532062009 การส.งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632062010 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732062011 การจัดการส่งออกและนําเข้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832062012 การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจข้ามชาติ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932062013 สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032062014 การส่งกําลังบํารุงธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.