ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131112306 การวางผังโรงงานยางและพลาสติก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231112307 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331112308 การออกสูตรยาง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431112309 เคมีวิเคราะห์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531112310 เครื่องมือทดสอบยาง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631112311 สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731112312 เทคโนโลยีพลาสติก2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831112313 กระบวนการผลิตยางดิบ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931112314 ผลิตภัณฑ์ยางแห่ง 15-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031112315 ผลิตภัณฑ์ยางแห่ง 25-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131112316 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 15-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231112317 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 25-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331112401 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมรองเท้า3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431112402 เทคโนโลยีการผลิตรองเท้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531112403 การผลิตรองเท้าอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631112404 วัตถุดิบผลิตรองเท้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731112405 เคมีในงานอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831112406 เคมีพอลิเมอร์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931112407 การเตรียมผลิต 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031112408 การเตรียมผลิต 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131112409 พื้นรองเท้าและระบบพันธะ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231112410 โครงสร้างและการออกแบบรองเท้า6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331112411 หนังและกระบวนการฟอกหนัง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431112412 เทคนิคแม่พิมพ์รองเท้า6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531112413 ปัญหาพิเศษอุตสาหกรรมรองเท้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631113001 ระบบผลิตไฟฟ้า1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731114101 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 10-0-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831114102 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931114103 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031114104 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131114201 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231114202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331114203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431114204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531114301 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631114302 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731114303 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831114304 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931114401 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031114402 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131114403 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231114404 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331116001 โครงการ0-8-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431170001 งานประกอบตัวเรือ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531170002 เขียนแบบเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631172001 วิศวกรรมการต่อเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731172002 ความแข็งแรงตัวเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831172003 เขียนแบบเรือ 14-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931172004 ขยายแบบเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031172005 การวางแผนควบคุมการต่อเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.