ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15629012002 โปรแกรมตารางคำนวณ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25629012003 โปรแกรมนำเสนองาน1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35629012004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45629012005 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55629012008 โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65629012010 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75629012011 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85629012110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95629012119 ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105629012123 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115629012124 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125629012138 ระบบภาพและเสียง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135629018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145629019006 การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1556hr030002 โฮมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165720001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175720001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185720001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195720001203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 10-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205720001221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215720001222 การสนทนาภาษษาอังกฤษ 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225720001240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง2-0-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235720001252 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน2-0-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245720001301 วิถีธรรมวิถีไทย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255720001302 ภูมิเศรษฐศาสตร์2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265720001401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275720001501 หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285720001504 อาเซียนศึกษา1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295720001603 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305720001604 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัย1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315720012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325720020004 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335721001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345721001003 งานฝึกฝีมือ10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355721001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365721001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื่องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375721012103 งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385721042115 อุิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395721042317 ไมโครคอมพิวเตอร์เเละการใช้งาน 22-2-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405721042422 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415721042508 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425721042514 งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435721042515 งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445721061001 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455721061002 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465721061004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475721061203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 10-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485721062003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495721062006 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505721192003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.