ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2300001404 แคลคูลัส 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3300001411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4300001412 Mathematics3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
530000150 การควบคุมคุณภาพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6300001501 ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7300001502 ศาสตร์พระราชา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8300001504 Aviation Legislation3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9300001601 การพัฒนาสุขภาพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14300001611 Human Factors3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2030000201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2130000202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2230000203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2330000204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2430000205 คอมพิวเตอร์กราฟิก4-0-3 (0)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2530000206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26300002xx1 กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
27300002xx2 กิจกรรมสถานประกอบการ1-*-0 (1)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
29300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
30300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130000xxxx กิจกรรมในสถานประกอบการ1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
333000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3430001010 กฏหมายแรงงานและประกันสังคม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3530001021 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37300011002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3830001101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3930001102 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4030001103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานอาชีพ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4130001104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42300011051 กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43300011052 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44300011053 กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45300011055 กฎหมายธุรกิจ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47300012002 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48300012003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4930001201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 11-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5030001202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 21-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.