ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
130001304 การเมืองการปกครองของไทย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
230001305 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
330001306 มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
430001307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
530001308 มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
630001309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
730001404 วิทยาศาสตร์ 32-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
830001420 วิทยาศาสตร์ 12-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
930001421 วิทยาศาสตร์ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1030001422 วิทยาศาสตร์ 32-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1130001423 วิทยาศาสตร์ 42-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1230001424 วิทยาศาสตร์ 52-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1330001425 วิทยาศาสตร์ 62-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1430001426 วิทยาศาสตร์ 72-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1530001427 วิทยาศาสตร์ 82-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1630001428 โครงงานวิทยาศาสตร์0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1730001502 คณิตศาสตร์ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1830001506 แคลคูลัส 13-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1930001507 คณิตศาสตร์ 72-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2030001520 คณิตศาสตร์ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2130001521 คณิตศาสตร์ 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2230001522 คณิตศาสตร์ 33-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2330001523 คณิตศาสตร์ 43-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2430001524 สถิติ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2530001525 แคลคูลัส 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2630001526 แคลคูลัส 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2730001601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2830001602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2930001603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3030001604 ทักษะชีวิต2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130001605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230001606 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3330001607 สุขภาพชุมชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3430001608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3530001609 จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3630002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3730002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3830002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3930002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 80-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4030002005 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4130002006 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4230002007 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4330002008 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4430002009 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4530002010 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4630007001 การฝึกงาน*-*-4 (8)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4730020005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4830020007 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4930042001 โภชนาการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5030042002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.