ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15739011003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25739012001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35739012002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45739012003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55739012004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65739012005 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75739012006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85739012007 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95739012103 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105739012104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115739012105 การสร้างและจัดการเว็บไซต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125739012107 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135739012108 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145739012114 การใช้งานบริการเว็บ0-3-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155739012115 การพัฒนาโปรแกรมบนอุุปกรณ์มือถือ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165739012120 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-6-2 (6)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175739012121 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-9-3 (9)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185739012123 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195739012124 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205739012129 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215739016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225739018501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235739018502 โครงการ 10-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2457hr040002 โฮมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2557hr050002 โฮมรูม1-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265931262101 Ground Operation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275931262106 Aircaft Systems2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285931269001 Engine Instrument, Fire Protection & Lubrication, Cooling and Exhaust Systems0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
296031081001 การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
306031082105 กฎหมายและสัญญา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
316031262101 Ground Operation2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
326121052101 ตณิตศาสตร์อิล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
336140001103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
346140001201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
356140001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
366140001401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษาการเรียนรู้3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
376140001503 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
386140001601 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
396140002303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
406140002305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
416141012401 ยานยนต์ไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426141012402 วิศวกรรมยานยนต์ประยุกต์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
436340001501 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
446340001601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
456340002203 เทคโนโลยีส่วนต่อประสานผู้ใช้สมัยใหม่2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46ม.3-0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3_รวมสิน)1-2-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47ม.3-0003 งานเชื่อมเบื้องต้น(มัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48ม.3_0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3)2-4-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49ม1-3_002 การงานและเทคโนโลยี(มัธยม)2-4-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50ม3_ep001 งานไฟฟ้าเบื้องต้น(มัธยม)1-2-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.