ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131062005 การเขียนแบบก่อสร้าง 11-5-3 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231062006 การประมาณราคาก่อสร้าง 11-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331062007 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431062008 การทดสอบวัสดุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531062009 ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631062010 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731062011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831062012 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931062013 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031062101 การเขียนแบบก่อสร้าง 21-5-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131062102 อุปกรณ์อาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231062103 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331062104 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431062105 งานก่อสร้างอาคาร 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531062106 งานก่อสร้างอาคาร 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631062107 งานก่อสร้างอาคาร 30-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731062108 โครงสร้างชั่วคราว2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831062109 การก่อสร้างอาคารพิเศษ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931062110 โครงการงานก่อสร้างอาคาร0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031062111 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131062112 ชลศาสตร์ 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231062113 ชลศาสตร์ 23-0-1 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331062114 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431062115 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531062116 การปฏิบัติงานสํารวจเส้นทาง0-3-1 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631062117 การชลประทาน3-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731062118 ธรณีวิทยา2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831062119 วิศวกรรมการจราจร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931062120 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031062121 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131062201 การอ่านแบบและประมาณราคา2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231062202 การจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331062203 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431062204 การประปาและระบบน้ำเสีย2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531062205 การสํารวจและการระดับ4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631062206 การไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731062207 โครงสร้างใต้ดิน2-0-2 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831062208 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931062209 กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031062210 การควบคุมงานก่อสร้าง 16-0-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131062211 การควบคุมงานก่อสร้าง 26-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231062212 โครงการควบคุมงานก่อสร้าง6-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331062213 กฎหมายสัญญาและรายการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431062214 การนิเทศงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531062215 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631062216 การตรวจงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731062217 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831062218 เทคโนโลยีการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931062219 การบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031062220 การควบคุมอุปกรณ์ในอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.